Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU24
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU27

BG05SFPR002-1.006 "Започвам работа – Компонент 2 - Обучение"

Дата на публикуване: 12.09.2023
Последна актуализация: 03.11.2023

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) отваря за кандидатстване Компонент 2 „Обучение“ на операция „Започвам работа“. Допустим кандидат е единствено Агенция по заетостта (АЗ).

 

Бюджетът на операция „Започвам работа“ е в размер на 300 млн. лв., от които 42 млн. лв. са за Компонент 2 „Обучение“.

 

Компонент 2 „Обучение“ допълва стартиралите вече Компонент 1 „Активиране“ и Компонент 3 „Заетост“ на операция „Започвам работа“.

 

Операция „Започвам работа“ е от стратегическо значение за Програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

В рамките на Компонент 2 „Обучение“ ще бъде предоставена възможност за изпреварващо обучение на кадри на база на идентифицирани потребности от работодатели, както и за сектори, посочени в различни стратегически документи. Целта е да бъдат обучени лица, които да задоволят потребностите на работодателите в сектори, където е идентифициран недостиг на кадри.

 

Проектът ще се изпълнява до 31 декември 2026 г.

 

Мярката „Започвам работа“ – Компонент 2 „Обучение“ се реализира по ПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван в ИСУН.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение от АЗ е 17:00 часа на 01 септември 2023 г.