Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Зам.-министър Найденов в кампанията „Време е за ъпдейт“: МТСП е отделило 1 млрд. лв. за обучения до 2027 г.

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

Министерството на труда и социалната политика е отделило 1 млрд. лв., които ще бъдат насочени към обучения до 2027 г. Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на хората в трудоспособна възраст за включване в обучения за усвояване и надграждане на уменията, както и на работодателите да обучават служителите си. Това съобщи заместник министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на Конференцията „Време е за Update“, която е заключително събитие на Националната кампания „Време е за ъпдейт“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията е част от Европейската година на уменията. Събитието се организира в партньорство с Областна администрация – Варна и Икономически университет – Варна. Обученията ще бъдат съобразени с потребностите на работодателите, като в следващите години ще бъдат насърчавани обученията на работното място, като стажуване, чиракуване, дуално обучение и специфично обучение за конкретното работно място. 

 

Заместник министър Найденов открои дигиталните умения като тема №1 на десетилетието. Според него сертификатът за дигитални умения ще се превърне в третия по важност документи при кандидатстване за работа след автобиографията и мотивационното писмо. В тази връзка Найденов припомни, че Министерството на труда и социалната политика е осигурило разнообразни възможности за включване на заети, безработни и неактивни лица в обучения за различно равнище на дигитални умения. Те са безплатни и достъпни за всеки участник, благодарение на финансирането от европейските инструменти. 

 

Безработните и работещите, които не притежават дигитални умения или имат такива на базово равнище, могат да се включат в обучение за базови или средни дигитални умения, които са съфинансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Процедурата за кандидатстване е улеснена, а кандидатстването за получаване на електронен ваучер е онлайн чрез уебсайта на Агенцията по заетостта“, уточни зам. министърът. Очакванията са над половин милион български граждани да преминат обучения за базови и средни дигитални умения. По Плана за възстановяване и устойчивост е създаден Сертификационен център, в който ще се полагат изпитите за получаване на сертификат в края на обучението. Изпит може да бъде положен и от хора, които не са преминали обучение, но притежават дигитални умения, придобити по неформален път, за които не притежават сертификат. 

 

Друга възможност за повишаване на дигиталните умения е мярката „Дигитални умения“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. По нея се предоставят възможности за неактивни лица да се включат в обучения за общи дигитални умения на базово и средно равнище, а безработните, които вече притежават определено ниво дигитални умения, да го надградят до напреднало и високоспециализирано равнище. „Чрез тази операция ще се опитаме да се прицелим в средните и високите нива на дигитални умения“, заяви ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов. 

 

Той припомни, че от началото на програмен период 2021 – 2027 г. по ПРЧР са програмирани мерки за близо 1 млрд. лв., като половината от тях са основно за обучения за ключови компетентности, „меки“ умения, повишаване на квалификацията, преквалификация или включване в заетост. Основната цел на мерките е да бъде повишено качеството на работната сила, както и да се увеличи конкурентоспособността на предприятията чрез повишаване уменията на работниците, включително в отговор на дигиталния преход. Спасов заяви, че при разработването на нови операции се следват индивидуалните нужди на съответната целева група, която ще може да се възползва от тях и се взимат предвид изводите на социалните партньори. Друга новост в програмен период 2021 – 2027 г. е създаването на дигитално съдържание, в т.ч. електронни учебни програми и учебни материали, съобразени с европейската рамка DigComp2.

 

По време на форума беше представена информация относно възможностите за включване в обучения за придобиване на различен вид умения, които се предоставят по Компонент 2 „Обучение“ на мярката „Започвам работа“, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ и „Младежка заетост “. През 2024 г. предстои обявяването и на операция „Нови умения“, по която проектни предложения ще могат да подават предприятията, регистрирани по смисъла на Търговския закон. С дейностите ще бъдат подпомогнати работодателите да осигурят специфични обучения според нуждите на съответното работно място, в т.ч. за квалификация, дигитални, бизнес и „меки“ умения и др. Ще има възможност и за обучение чрез ментор. 

 

„Може би най-важното умение за успешна кариера ще бъде умението за непрекъснато учене и развитие. Непрекъснатата актуализация на уменията е ключът към бързата и лесна адаптация към новите изисквания на работодателите“, обобщи заместник министър Найденов. Той призова всички гости на конференцията да търсят възможности и да се включват в обучения, които ще надградят знанията и уменията им и да им дадат самочувствието на най-добрия кандидат на интервю на работа.
 

Зам.-министър Найденов в кампанията „Време е за ъпдейт“: МТСП е отделило 1 млрд. лв. за обучения до 2027 г.